AURELIAN TANASESCU GEOMETRIE DESCRIPTIVA PDF

Geometrie Descriptiva Perspectiva Axonometrie – Aurelian Tanasescu Carte. Aurelian Tănăsescu – Geometrie descriptivă, perspectivă, axonometrie, Ed.D.P., ; Notes: The final test will be in the 8th study week and will be marked. I SISTEI{E DE PROIECTIE i. l Sistemr-r l central de proiecf ie Sisternul paralel de proiccl ic Tran-sformir i geometrice.

Author: Nikor Mazulabar
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 26 June 2018
Pages: 205
PDF File Size: 6.97 Mb
ePub File Size: 6.96 Mb
ISBN: 237-3-41372-254-7
Downloads: 26839
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zuran

Home Documents Geometrie Descriptiva-Tanasescu 1. Geometrie Descriptiva-Tanasescu 1 Download Report. Published descripptiva Jan View Download 1. L in ia de pdmil t. Geometfie de proiecf ie Monge2. YJlaueld od nes etfreto: B Ferspdct ivelc dreir tc ior or izot t ta lcindreptate spre pozit ia observato-rulul S 0gl ‘ Ia ernErl ug alup olaluauolae1 ap pururod ‘prers ap rnlnrlelep. I General i t i f i asupra aleger i i.

J lor rectangdlare a pcrspect ivei devolume arhitecturale reprezentate in I igura I I Metoda centrului centrelor auxiliar neutrude proiecfie J]suJrntnJrrJ enr l tods: D tel r tozt: Ior aldarl 9lnr rS arnqruls nJpull l r nr af, l lpul l lJcl?

Iad pulJsounc 91ep PzB.

It lai l indru rectoale conrgent. Intersectind planul snt, s’n’t’ culurterta A 8, 8′ cu ajutorul planului dem r– i H’care di 1, 2se obf ine punctul k, hanasescu ‘.

Wn–alela 1a SN dusd prin acest punct esteiihr” k’r’ Ei reprezinti proieclii le normalei co-,nmu:: F Se consideri conul cu virful S s, s’ gi amirui directoare este un cerc cu centrul.

Si seumr”rstruiascl prin puncte urma orizontal[ airmnului siu suplimentar. Se presupune cd,rrriul S s, s’ al conului dat este situat pepl i: Generatoarea corespunzdtoare a conuluirzuriimentar este perpendiculard pe acest planlmnr. In rabatere, pe planul orizonl”al de proiectie,aceastd generatoare a conului suplimentar estessm perpendiculard pe s6l.

Geometrie Descriptiva Perspectiva Axonometrie – Aurelian Tanasescu

Punctul m, m’ esteun punct al urmei orizontale a conului supli-nentar. Locul geometric al punctelor m, m’ este o conicd. Fie S s, s’ virful unuicon a cdrui directoare este un cerc cu centrul. Se cluc paralelelea’c ‘ qi ad la l in ia de plmint. Pr in impdlt i rerezul i i i: P roiecl ia secl i un i i p lane: Se considerd conul circular drent: Fie A a, a ‘ un punctr-rent al secliunii, care se obfine intersectind:: Fie S s, s’ virfulconului f ig.

  HERPAILURUS YAGUARONDI PDF

Axa i3rezult i d in intersect ia dreptei de capdt ce seproiecteazi vertical tabasescu m’ cu paralelul conuluide raz sc obt inut pr in planul de nivel H’ dusFig. Fg lnlnuoJ e1e azuld alaque gzeauol cas tanasesscu Alte puncte ale,tct iuni i se obf in ut i l iz ind plane auxi l iare, care–ec.

Segmentul p,ep, este paralel cu ks. Virfurile secliunii se obfin.: S d luJS rnlnuor e1e l lgo. S’ariragord ep luluozrro 1nuu1d ug! Scpoate deternr ina acest plan. I r ie a planullertical dus prin generatoarea SA, care se rabatepe planul orizontal de proiecfie.

S se rabatein fu. Perpendiculara ridicati in ss pe asgintilnegte in m urma Q. Urma orizontald aplanului perpendicular pe generatoarea SA esteperpendiculara mh ridicatd in m pe sm.

Ri Ooite ‘aolan tangent T1 dus prin aceasti dreapti dageneratoarea de contact sb, s’b’pe care seaf ld aurelkan tuat v ir ful “” ‘ al parabolei. Al te puncte ale sec-i iuni i pot f i obf inute ducind plane auxi l iareprin generatoarea SA.

Fie s ‘ proiecf ia vert icala a vir fuluf conuluir f ig. Se alege un plan Qe’ tangent conu-Iui. El secl ioncazA conuI dupi oparabolS, edscriptiva cste paralel cu gcncratoareade contact sa, s ‘a ‘ a planului tangent ee’. Se duce prin s dreapta so,con! Din o se duc tangentele oa gi ob ;i se intersec-teazi- generatoarea sb cu planul P. Se obfinevir lul 0 al proiecf iei or izontale, unde ‘s-aconsiderat h0 paraleld cu os.

Virful proieclieiverticaie este punctul in care tangenta la cuibiieste perpendiculal i pe proiecl ia vert icald ageneratoarei SA cu care planui de secfiune esteparalel.

GEOMETRIE DESCRIPTIVA EPUB

Si se determine sectiunea in acestcilindrri printr-un plan oarecare P dat prin urme. Astfel, planul RFig’ 9’29 Se utilileazh de- asemenea “oniigu.

O ai”upia 1,1]g 9. Astfel, urma orizontald – a.

Geometrie Descriptiva-Tanasescu (1)

Imat detulLr i cule capat’ terminani ant i tanssescu det tsnasescu aPlanulIioneazacon! Se obfin pinctele l f iSt VS! Planul P format din dreptele Du DacI urmaorizontall P nu intilnegte directoarea cilindru-Iuidreapta D nu intersecteaza acest ci l indru.

Sd se demon-streze teerema lui Olivier: Transformata prindesfdgurare a secliunii oblinute cu un planinlr-un con cilindru prezintd inflexiuni tnpunctele in care planul tangent la can cilindru este perpendicular pe planul secant. Ird nr Inrpurlrr BIrrursB aleod a5. Ft t V ralda. Din, ‘k ‘n ‘. Transformata Irin desfigurare a acesteittltNlrl-: Intrucit adevdratele lun-‘tW il, ale generatoarelor cilindrului sint cu-ittlttlntltrlris: S[ se desfigoare conul gi s[ se construiasci transformata prin desfigurare a sec-tjunii eliptice.

  COCKY AND FUNNY ESPAOL PDF

Adev-dratele lungimi’ ale segmentblor cilprinJepe generatoare intre virful conului gi planulde secliune rezultA prin autelian gener’atoarelorin pozilia frontald sa, s’a’.

Pentru desflsurarese asimi leaza conul cu piramida octogonal iinscrisd in el gi se procedeazd ca in cazul poli-edrelor. Se considerd desflgurarea conului peplanul tangent la con in lungul generatoareiSA f ig.

Transformata pr in desfd;urare aseci iuni i el ipt ice este psveDscr,oeoyopogo. In punc-tele as ;i ps, tangentele sint perpendiculare pegeneratoarele respective.

Geometrie descriptiva, perspectiva, axonometrie – Aurelian Tănăsescu – Google Books

Se poaie lua t pe desfdqurata lari: Fie S s, s’ Ei T t, t ‘ geomstrie Planele auxi l iare: Pentru trasarea acestor urmepro-esteFig. Intersecf ia estc o pi trundere gwometrie conului S pr inul T. Fie S s, s’ Ei T t, t ‘ v ir fur i le celor doua conuri ; i hw, h’w’ dreaptacare uneEte aceste vir fur i l ig.

UrmeleorizontalS gi laterali ale acestei drepte sinth ; geomerie w”. Toate urmele or izontale ; i lateraleale planelor auxi l iare duse pr in aceastd dreaptasint convergente in aceste puncte. Intersecj iase conpune conform teoremei Monge din celedoua el ipse ale cdror plane sint de capdt ; i seproiecteazd vert ical dupl segmentele a ‘9 ‘g i8’,yt:.

B FrEtlua;u’l nrdurs “rffi”: Fnop ele] e1 aiuoFuel: C EqJncnJ azelcasJalur os ps nu nes eleod t. I i ndru l: Accsic gcrrcratoarc sirr t doui iasinptote. Si i sctrrsecl ia acestor dorra conur i. Fiecare plarriar da un punct la inf ini t pe generatoarear. Pla- T tangent la con in lungul acestei genera-,. SA este un plan ut i l. Fie T Lin purictpe dreapta D pe care i l alegem ca virf pentru r in altcon rvind aceeali direcioare C. Raza cercului este jumatate din raza cercuiui C.

Se vor;upraief eil rotafie,r aceasta[c, c’ i: Fie A 8, 8′ axal ‘urrrr: Un punct oarecare A a, a’ al curbeilM: Se obf ine ast fe l ,tn r – – raterea punctului A a, a ‘adeviraia mir imenrr,: Aceste douirr ut i ln.

admin